Tőkehélix rotund

Magyar-angol szótár

Loránd, Noi periegheze arheologice tőkehélix rotund Albiº Cernat, j.

tőkehélix rotund férgek elleni készítmények megelőzésre

Settlement at Chilieni KilyénCovasna County. Loránd, Obiecte din metal ºi os descoperite în complexul arheologic de la Chilieni j. Rangjelzõ tárgyak a Loránd, Cercetãri arheologice în la biserica reformatã de la Albiº j. Astfel mobilitatea de-a lungul unor aliniamente tectonice disjunctive, legate de fenomenul de compresiune ºi distensiune din partea internã sudicã a ariei est-carpatice se poate data cu ajutorul vârstei de formare a corpurilor ºi efuziunilor vulcanice vârste radiometricedispuse pe aliniamente bine determinate, iar pe baza formaþiunilor afectate de acestea ºi pe baza relaþiilor dintre sistemele de dislocaþii, se poate reconstitui o cronologie relativã a evenimentelor tectonice.

  1. Parazita tisztító szerek
  2. Házi veteményes (konyhakerti tanácsok) - Index Fórum

Pe baza activitãþii vulcanice aria Baraolt Harghita de Sud Tőkehélix rotund se prezintã deosebit de activã din punct de vedere tectonic în tot intervalul de timp pliocen pleistocen, mobilitatea de-a lungul diferitelor sisteme de fracturi persistã pânã în pleistocenul superior. Zona vulcanilor este desigur o scãpare, în loc de Zona vulcanitelor. Cerem scuze pe aceastã cale de la autori ºi de la cititori. Evoluþia tectonicã din perioada pliocen pleistocenã, obþinutã prin studiul evenimentelor vulcanice din Harghita de Sud ºi al zonelor limitrofe, sugereazã o tendinþã de atenuare a compresiunii pe direcþia E V, care ar fi alimentat fenomenul de subducþie din Carpaþii Orientali pânã la sfârºitul miocenului.

Never let your sense of morals prevent you from doing what is right. KUN L. Transylvania, Romania. Besides teaching botany at the Eötvös Loránd University he also led the field studies for many subsequent academic years.

Aceastã compresiune este înlocuitã pe intervale de timp bine determinate de compresiuni pe direcþia SE NV, care au facilitat în prima fazã fenomenul de distensiune în partea internã a Curburii Carpatice, stopând în cele din urmã efectele compresiunii neuroendokrin rák májmetszettel direcþia E V. Introducere În ultima perioadã de timp au apãrut numeroase lucrãri de naturã ºtiinþificã, care pe de o parte au în centrul dezbaterii evoluþia geotectonicã a Curburii Carpatice din tőkehélix rotund 5 6 Tőkehélix rotund, pe de altã parte abordeazã problematica coexistenþei pe o arie relativ restrânsã a vulcanismului cu chimism diferit alcalin, shoshonitic, calcoalcalin.

Ideea fundamentalã, care stã la baza acestei lucrãri, constã în concordanþa dintre succesiunea evenimentelor vulcanice ºi a celor tectonice, cât ºi în interdependenþa lor legicã. Lucrarea de faþã are drept scop prezentarea unor aspecte reliefate în relaþia tectonicã evoluþie vulcanicã din aria Baraolt Harghita de Sud Ciuc, cu menirea de a aduce date noi în elucidarea evoluþiei geotectonice derulate în sectorul septentrional al Curburii Carpatice, care la rândul lor oferã noi elemente de sprijin pentru explicarea evenimentelor derulate pe scarã regionalã în perioada postmiocenã.

Decalajul de timp, care poate exista între mobilitatea de-a lungul diferitelor sisteme de dislocaþii ºi efectele acestora la suprafaþã materializate prin activitatea vulcanicã, fenomene prin care încercãm o datare a lor, nu influenþeazã în mod decisiv succesiunea perioadelor de mobilitate în lungul diferitelor sisteme fracturale din aria cercetatã. Baza de date folositã în lucrare provine din determinãrile de vârstã radiometricã referi- 11 12 toare la a tüdőben lévő férgek neve de pe aria Harghitei de Sud, publicate în ultimii zece douãsprezece ani.

Date asupra vârstei vulcanismului din Harghita de Sud Rezultatele obþinute în ultima perioadã de timp pe baza datelor de vârstã radiometricã ºi a corelãrilor efectuate între vulcanite ºi depozitele sedimentare limitrofe, au oferit o serie de noutãþi asupra vârstei vulcanismului din Harghita de Sud, succesiunea evenimentelor vulcanice concluzionându-se într-o imagine nouã.

Szurke féreg angolul

Cele mai importante date de vârstã radiometricã preluate în studiul tőkehélix rotund faþã au fost prezentate în Tabelul nr. În acest sens, formaþiunea vulcano-sedimentarã Vlãhiþa Chirui, care ocupã partea de nord-vest ºi de nord-est a Harghitei de Sud, este legatã genetic de activitatea vulcanicã din Harghita de Nord, respectiv de activitatea vulcanicã derulatã în prima fazã a edificãrii structurii Luci Lazul.

Complexul vulcano-sedimentar Cormoº include formaþiunea de Biborþeni ºi formaþiunea vulcanitelor sedimentate din orizontalizarea efectuatã de SAVU, M. Pe baza rezultatelor obþinute prin determinãrile de vârste radiometrice ale vulcanitelor ce intrã în alcãtuirea aparatelor vulcanice, se desprind mai multe idei de bazã. Evoluþia în timp a vulcanismului din segmentului Harghita de Sud s-a derulat în mod evident în paralel cu evoluþia vulcanismului în spaþiu, din nord-vestul acestuia, cãtre extremitatea sa sud-esticã.

Pentru prima structurã dinspre tőkehélix rotund, Luci Lazul, din cadrul segmentului Harghitei de Sud, se reliefeazã o activitate vulcanicã în douã etape. Prima etapã de paroxism, ca vârstã ºi amploare, aparþine perioadei finale de evoluþie a sectorului nordic al Harghitei. Dupã un calm relativ ºi formarea structurii de calderã prin prãbuºire limita dacian panonianurmeazã a doua etapã de paroxism, ce corespunde perioadei de edificare a sectorului tőkehélix rotund al Harghitei, din romanian.

Edificiul vulcanic de tip central Piliºca prezintã evoluþie în douã etape distincte în timp, prezentate prin produse de naturã petrochimicã contrastantã.

2022.07.13. 1 euró=1 dollár, a forint tovább gyengül

În prima etapã se disting în nordul structurii printre altele andezitele piroxenice de Mitaci, fiind primul produs cunoscut la suprafaþã 12 13 în cadrul structurii, având o datare radiometricã de 2,55 MA SZAKÁCS, Al. O intensã activitate vulcanicã caracterizeazã faza II de activitate vulcanicã din Piliºca, derulatã în pleistocenul inferior, materializatã prin structura de con vulcanic din vf.

Piliºca Mare.

ék jelentése kifejezésekben

Grupul de aparate M. Ciuc Jigodin, datoritã perioadei de edificare corespunzãtoare limitei ponþian daciene pe baza determinãrilor de vârstã tőkehélix rotund ºi pe baza relaþiilor pe care le prezintã cu formaþiunile vulcano-sedimentare, se poate considera sincron cu apariþia primelor vulcanite din baza structurii Luci Lazul, fiind dispuse pe acelaºi aliniament tectonic nord sudintersectând aliniamentul vulcanic principal, fiind în acelaºi timp paralel cu structurile estcarpatice majore.

Formarea acestor mici structuri se încadreazã ca vârstã în perioada de iniþiere a manifestãrilor vulcanice din sectorul sudic al Harghitei. Continuarea acestui aliniament înspre nord-est, pânã la infrastructura edificiului Piliºca, ne îndreptãþeºte sã intuim o perioadã de activitate vulcanicã de 1,6 2,0 MA pentru structurile vulcanice Cucu ºi Piliºca, faþã de intervalul scurt de timp de 0,5 0,6 MA, atribuit de cãtre PÉCSKAY, Z.

Grupul de aparate Ciomad, care se individualizeazã în extremitatea sudicã a Munþilor Harghita, reprezintã ultimele manifestãri în timp din cortegiul de activitãþi vulcanice cunoscute. Desfãºurarea activitãþii vulcanice în cadrul aparatelor din structura Ciomad a avut loc a- proape în tőkehélix rotund pe fondul dacitelor cu hornblendã ºi biotit, care prezintã o vârstã radiometricã de ~0,5 0,7 MA. Aparatele vulcanice cu alurã de dom, din periferia sud-esticã a Masivului Harghita Dl.

Mare, Turia, Balvanyoºpe considerentul cã ele ar putea reprezenta elementele de temelie în edificarea unei structuri nedesãvârºite în continuarea sud-esticã a aliniamentului, vârsta de formare a acestor vulcanite se poate considera similarã cu cele din structura Ciomad. Datele de vârstã radiometricã au confirmat aceastã presupunere fiind datate la 1,0 0,9 MA. Grupul de aparate vulcanice Bicsad Malnaº, înºirate pe un aliniament cu precãdere nord sud, prezintã o perioadã de formare, care corespunde în linii generale tőkehélix rotund intervalul de calm general instaurat în restul aliniamentului, de la limita pliocen pleistocenului 2,4 1,45 MAce ar reprezenta una din particularitãþile acestui grup de aparate vulcanice.

În activitatea de edificare a structurilor vulcanice de pe aliniamentul vulcanic principal, din masivul Harghita de Sud, se constatã douã perioade de calm relativ, prima corespunzãtoare dacianului superior romanianului inferior, de aproximativ 0,5 0,6 MA, respectiv cea de-a doua perioadã, corespunzãtoare romanianului superior, de aproximativ 0,3 0,5 MA.

În aceste intervale de timp s-a format formaþiunea marnelor din cadrul Bazinului Baraolt, cu cele douã orizonturi separate prin complexul vulcano-sedimentar median LÁSZLÓ, A. Luând în considerare perioadele de formare a depozitelor vulcano-sedimentare de Vlãhiþa Chirui, în comparaþie cu perioada de evoluþie a aparatelor vulcanice din zona medianã a aliniamentului Harghita de Nord ºi Centralã, respectiv perioada de formare a depozitelor vul- 13 14 cano-sedimentare de Cormoº, în comparaþie cu perioada de edificare a aparatelor vulcanice din sectorul Harghita de Sud, se constatã un sincronism evident de vârstã.

Structural, existenþa celor douã compartimente cel vulcano-sedimentar ºi aparatele vulcanice din zona medianã a masivului Harghita de Sud este evidentã, cu perioade de formare, ce în linii generale se suprapun, prezentând un sincronism de vârstã evident, rezultat ce este în conformitate cu ipoteza reliefatã în ultima perioadã de SCHREIBER, W.

Prin aceasta, formaþiunile vulcano-sedimentare au fost edificate chiar de aparatele vulcanice cunoscute din zona medianã a aliniamentului vulcanic. În conformitate cu ipoteza reliefatã, pentru o activitate vulcanicã formatã într-un singur ciclu de evoluþie, derulatã în mai multe faze, cele douã perioade de calm relativ din activitatea vulcanicã a sectorului sudic al Harghitei ar corespunde cu formarea succesiunii de depozite sedimentare preponderent marnoasedespãrþitã în douã orizonturi de complexul vulcano-sedimentar median din Bazinul Baraolt LÁSZLÓ, A.

Imaginea tectonicã-structuralã Imaginea tectonicã-structuralã a ariei depresionare Baraolt Harghita de Sud Ciucul Inferior ºi Mijlociu este definitã în tőkehélix rotund rând de alura structurilor principale est-carpatice, dispuse pe direcþia N S, cu o tendinþã clarã de flexurare la nivelul bazinetului Ciucului de Mijloc, complicate de prezenþa sistemelor de dislocaþii rupturale.

Nivelul la care se situeazã fundamentul preneogen al ariei depresionare Baraolt Harghita de Sud Ciuc, sub vulcanite ºi depozitele sedimentare, se tőkehélix rotund între cotele de m.

tőkehélix rotund hpv warze ujj

În cadrul ariei depresionare sectoarele cu cote inferioare acestora se grupeazã pe douã aliniamente cu direcþii diferite. Primul aliniament se situeazã în faþa Unitãþii cristalino-mezozoice, care defineºte zona cea mai coborâtã din cadrul bazinetului vestic al Baraoltului ºi din cadrul sectorului sudic al bazinetului Ciucului de Mijloc. Cotele între care se încadreazã minimele de pe acest aliniament, se încadreazã tőkehélix rotund 50 ºi m.

Al doilea aliniament din cadrul ariei depresionare, în care se dezvoltã sectoare cu cote mai mici, este dispus pe direcþia NNV SSE, în zona localitãþilor Tuºnadul Nou Sânsimion, în flancul estic al vulcanitelor. Imaginea structural-morfologicã a ariei depresionare Baraolt Harghita de Sud Ciuc este influenþatã în principal de sistemele de fracturi active în perioada pliocen pleistocenã, definind principalele aliniamente ale vãilor, care brãzdeazã depozitele slab consolidate ale complexelor vulcano-sedimentare ºi cele ale depozitelor sedimentare de umpluturã ale bazinelor limitrofe.

În urma observaþiilor din teren ºi a studiilor efectuate în ultima perioadã, în interpretarea imaginii de satelit, date conjugate cu rezultatele studiilor geofizice, LÁSZLÓ, A ºi colab.

Principalele sisteme ºi dislocaþii rupturale, care iau parte la formarea imaginii mozaicate a formaþiunilor de umpluturã ºi a fundamentului ariei depresionare, reprezintã reflexiile la suprafaþã ale dislocaþiilor adânci rupturale, cu mobilitate în perioada pliocen pleistocenã.

Acestea au avut rolul de a facilita evoluþia perimetrului ca o arie depresionarã, asigurând aceleaºi principii de evoluþie structural-tectonice pentru întreaga arie. Aceste lucrãri aduc o serie de elemente noi în cunoaºterea imaginii geotectonice, oferind soluþii ºi modele pentru elementele aparent contradictorii de la finele desãvârºirii structural-tectonice, din zona de Curburã Carpaticã. Imaginea tectono-structuralã obþinutã de noi oferã elemente de detaliu în tőkehélix rotund evenimentelor tectonice derulate în aceastã arie, servind întregirea datelor regionale.

Sub aceastã idee lucrarea de faþã este un studiu promotoriu în realizarea unui model pentru evenimentele geotectonice din partea internã a Curburii Carpatice.

Szürke féreg angolul

Miºcãri tectonice din perioada pliocen pleistocenã, reflectate în evenimentele vulcanice din Harghita de Sud Vârsta vulcanitelor, cât tőkehélix rotund evoluþia vulcanismului din Harghita de Sud Fig. Acest volum de date a înlesnit corelarea vulcanitelor în condiþii bune cu depozitele sedimentare din bazinele limitrofe.

Aduc date noi în aceastã privinþã hãrþile structurale privind repartiþia ºi grosimile depozitelor vulcano-sedimentare din sud-vestul vulcanitelor, intercalate în depozitele sedimentare pliocen pleistocene din Bazinul Baraolt, ultimele devenind astfel databile ºi în consecinþã niveluri-reper LÁSZLÓ, A.

Întrucât în aria orogenicã mobilã cercetatã de noi evenimentele vulcanice derulate au fost motivate de miºcãrile geodinamice desfãºurate în perioada pliocen pleistocenã, acestea din urmã se reflectã cu o destulã acurateþe ºi exactitate în fazele de evoluþie ale vulcanismului din spaþiul Baraolt Harghita de Sud Ciuc, permiþând în acelaºi timp corelarea evenimentelor tectonice astfel obþinute cu schimbãrile intervenite în evoluþia litologicã din bazinele limitrofe.

În formarea ariei depresionare Baraolt Harghita de Sud Ciucul de Mijloc ºi Inferior, care pânã la primele miºcãri distensionale din regiune s-a comportat ca o arie papilloma belső ajak supusã eroziunii încã de la finele cretaciculuirolul principal îl prezintã aliniamentul suprapus peste dislocaþia majorã a Carpaþilor Orientali, linia central-carpaticã, ce se materializeazã în perimetru prin sistemul fractural al Cormoºului.

Acesta reprezintã aliniamentul cu mobilitatea maximã din zonã, dintre unitatea cristalino-mezozoicã ºi zona fliºului, reprezentând actualmente sectoarele cele mai coborâte din aria depresionarã Baraolt Harghita de Sud Ciuc.

Primele miºcãri tectonice disjunctive, distensionale, semnalate de apariþia micilor structuri vulcanice din grupul M.

Ciuc Jigodin, Sâncrãieni, Racu, Tirco? Perioada de debut al subsidenþei acestui sector este marcatã în principal de vârsta vulcanitelor, care constituie primul nivel de depozite vulcano-sedimentare de sub stratele de cãrbuni din cadrul orizontului productiv din cadrul Bazinului Baraolt.

Cel mai nou termen, care intrã în constituþia acestui complex vulcano-sedimentar, este andezitul piroxenic din structura Luci, datat radiometric la 4,42 MA. Perioada de formare a acestui complex vulcano-sedimentar noi îi atribuim intervalului dintre 4,4 MA si 3,9 MA partea superioarã a dacianului.

Aria afectatã de aceastã miºcare de scufundare se limiteazã în linii generale la arealul laboratóriumi prosztatarák de-a lungul acestui aliniament, punctat de extinderea arealã a primului complex vulcano-sedimentar. Din momentul reactivãrii aliniamentului N S, compartimentele rãmân mobile de-a lungul acestuia cu tőkehélix rotund pe toatã perioada pliocenã, tőkehélix rotund elementul tectonic principal în Bazinul Baraolt cât ºi în Bazinul Ciucului de Mijloc.

În bazinetul estic 15 16 al Baraoltului, dezvoltat pe un aliniament fractural pe direcþia N S, replicã a sistemului fractural al Cormoºului, lipseºte nivelul vulcano-sedimentar inferior. Acest lucru argumenteazã formarea acestui sector al bazinului cu puþinã întârziere faþã de sectorul vestic. Constatarea este susþinutã ºi de lipsa stratului Helmint recept de lignit din bazinetul estic al Baraoltului, care de altfel este cel mai bine dezvoltat în sectorul Vârghiº Racoºul de Sus.

Lipsa depozitelor sedimentare marnoase din Bazinul Ciucului Inferior, de la baza umpluturii bazinului, existente în Bazinul Ciucului de Mijloc, argumenteazã aceeaºi retardeitate spre est sud-est în evoluþia sectorului din cadrul ariei candida diéta 1 2 hét Baraolt Harghita de Sud Ciuc.

Aceastã diferenþã de timp între debutul sectorului vestic ºi al celui estic din cadrul acestei arii depresionare, o putem considera un interval de timp relativ scurt, sesizabil numai prin cele douã diferenþe existente în succesiunea litologicã de debut a celor douã bazinete.

Aceeaºi imagine evolutivã întârziatã, înspre est, a mobilizãrii sistemului fractural N S o prezintã ºi activarea dislocaþiei Oltului aliniamentul Tuºnad Bicsad. O mobilitate incipientã poate fi atestatã pe acest aliniament prin enclavele de sedimentar pliocenic cu conþinut de Teodoxus sp. Prezenþa marnelor cu Teodoxus sp. Mobilitatea ma-ximã a acestui aliniament este atestatã de evoluþia tőkehélix rotund de la Malnaº, Bicsad, Carpitoº, în intervalul de timp 2,42 1,45 MA sfârºitul pliocenului, începutul pleistocenului.

Mobilitatea sa este atestatã în continuare de evenimentele geologice, care se petrec în pleistocenul mediu ºi superior Mindel Riss Würmdatate prin determinãri de vârstã radiometricã ale vulcanitelor legate de structura Ciomad.

tőkehélix rotund hogyan ürülnek ki a férgek?

Acest sistem fractural Cormoº, Herculian Bãþani ºi Olt pre-zintã ºi la ora actualã cãile de acces cele mai active pentru fenomenele postvulcanice. Un alt element disjunctiv, concretizat în teren prin sistemul fractural E V, care bordeazã în primul rând extremitatea sudicã a Bazinului Baraolt ºi a aliniamentului vulcanic Harghita de Sud, cât ºi partea meridionalã a Bazinului Ciucului Inferior, respectiv mai la est de perimetrul nostru, influenþând evoluþia Bazinului Caºin ºi a pãrþii septentrionale a Bazinului Târgu Secuiesc, a avut un rol hotãrâtor în modelarea sectorului sudic al ariei depresionare Akvárium tőkehélix rotund féreg Harghita de Sud Ciuc, la începutul formãrii acesteia.

Acest sistem fractural a înlesnit biológiailag lebontható pinwormok continuã a ariei situate la nord de ea reprezentând zonele cu cele mai groase depozite pliocene.

Iar în stadiul final de evoluþie a ariei depresionare are un rol incontestabil în elevarea sectoarelor din faþa aliniamentului sectorul Cãpeni, sectorul Tuºnad Sat Lãzãreºtiastfel încât depozitele pliocene marnoase, care în centrul Bazinului Baraolt se aflã la cote de m, în sectoarele sudice afectate din plin de acest sistem fractural, apar sub formã de petice suspendate la cote de m tőkehélix rotund Aita Seacã, Ormeniº Stejeriºul Mare.

În acelaºi timp aceastã dislocaþie este rãspunzãtoare pentru strangularea înspre sud a sistemului de fracturi orientate NV SE ºi implicit a declanºãrii colapsului în evoluþia vulcanismului, la sud de ea. Componenta orizontalã a acestui sistem fractural decroºare afecteazã toate aliniamentele fracturale orientate N S al Cormo- ºului, al aliniamentului Herculian Aita Seacã cât ºi al Oltului între Tuºnad ºi Malnaº.

Acest lucru subliniazã o intensã mobilitate pe componenta orizontalã în perioada 2,42 MA 1,45 MA, când s-au format toate structurile vulcanice din cadrul aliniamentului Bicsad Malnaº, ele fiind dispuse pe zonele de intersecþie dintre cele douã sisteme fracturale principale N S ºi E V. Mobilitatea sistemului de dislocaþii E V continuã cu certitudine ºi în pleistocenul mediu, motiv pentru care intervine colapsul activitãþii vulcanice la sud de acest aliniament, chiar în perioada corespunzãtoare formãrii ultimelor structuri vulcanice.

Câmpul de dislocaþii, care se întinde pe sub structurile vulcanice ale Tőkehélix rotund de Sud, cu rol primordial în punerea în loc a vulcanitelor din aliniamentul median, a prezentat o férgek és férgek kezelése felnőtteknél diferenþiatã pe segmente, oferind succesiv, de la NV spre SE, tőkehélix tőkehélix rotund de efuziune a magmei.

În Harghita de Sud ritmul de înaintare a vulcanismului scade, evoluând spaþial în medie sub 8 10 km într-un milion de ani. Evoluþia în spaþiu a vulcanismului indicã nemijlocit ºi evoluþia în timp a mobilitãþii aliniamentului tectonic, cu rol în distribuþia fenomenelor vulcanice.

Magyar-angol szótár

Pe baza rezultatelor de determinãri radiometrice efectuate pe vulcanitele din aliniamentul Harghita de Sud, putem evidenþia o evoluþie segmentatã, cu perioade relativ scurte de inactivitate vulcanicã. Primele faze active pentru segmentul Harghitei de Sud, pe baza rezultatelor de vârste radiometrice ale vulcanitelor se situeazã în intervalul 5,9 5,13 MA, urmate de o fazã de paroxism în perioada 4,5 3,9 MA, dupã care se instaleazã o perioadã de inactivitate relativã.

Urmãtoarea perioadã de mobilitate de-a lungul câmpului de dislocaþii este marcatã de a doua fazã de paroxism vulcanic, care s-ar putea data pe intervalul de timp dintre 3,6 MA ºi 2,2 MA.

Dupã aceastã fazã urmeazã o perioadã de calm pe acest aliniament, pânã la 1,4 MA, interval în care mobilitatea maximã au prezentat aliniamentele N S si E V, mai sus prezentate. Ultima perioadã cu mobilitate accentuatã pe aliniamentul NV SE se poate considera perioada ce corespunde cu punerea în loc a vulcanitelor din structura Piliºca faza IIstructura Ciomad, respectiv a structurilor vulcanice izolate de la periferia SE-icã a Harghitei de Sud. Aceastã perioadã de mobilitate corespunde intervalului de timp cuprins între 1,4 MA si ~35 40 mii ani ultimul aport de material vulcanic datat radiometric, exceptând datarea lui JUVIGNÉ, E.

Mobilitatea tectonicã de pe cele douã flancuri SV-ic ºi NE-icde-a lungul aliniamentului vulcanic principal al Harghitei de Sud, se poate încadra tot în aceastã perioadã a pleistocenului inferior tőkehélix rotund mediu, fiind elementul tectonic tőkehélix rotund, care a favorizat formarea bazinetelor suspendate în mai multe rânduri consecutiv, aflate în imediata vecinãtate a structurilor stratovulcanice, pe flancul SV-ic al aliniamentului median, cu formare din depozite diatomitice, gheizeritice, strate de cãrbuni, depuneri de piatrã ponce în mediu lacustru.

Aceste depozite au fost deranjate ulterior de acelaºi sistem de fracturi, conferind acestor strate înclinãri de 5 13, cu cãderi înspre aliniamentul vulcanic principal. Aria majorã cu dezvoltarea mineralizaþiilor ºi alterãrilor hidrotermale cunoscute din zona NE-icã a aparatelor vulcanice Luci ºi Cucu este guvernatã de sistemul de fracturi cu orientarea preferenþialã N S, întretãiate de cele cu orientare NV, NNV SSE.

Astfel, sistemul de fracturi NV SE cu certitudine a fost activ pe ambele flancuri ale aliniamentului median al vulcanitelor ºi în perioada pleistocenului mediu, în acelaºi timp cu derularea evenimentelor vulcanice din structura Ciomad. În activitatea acestui sistem fractural se constatã o oarecare departajare în timp ºi spaþiu, zona mobilã evoluând dinspre NV înspre SE, într-o relaþie de simultaneitate cu evoluþia vulcanismului înspre SE.

Pe aceste aliniamente apar primele manifestãri vulcanice, urmate de evoluþia structurilor vulcanice din aliniamentul median, în zonele de intersecþie cu câmpul de fracturi NV SE. Vârsta vulcanitelor de pe aceste aliniamente precizezã, în linii generale, sectoarele cu mobilitate maximã în anumite intervale de timp din perioada pliocen pleistocenã.

Astfel, grupul de aparate vulcanice din aria Jigodin Miercurea-Ciuc prezintã vârste cuprinse între 5,97 MA ºi 5,13 MA, perioadã de timp ce se încadreazã la limita dintre ponþian ºi pliocen. Structura Racu Vãcãreºti structurã legatã genetic de Harghita de Nord prezintã o vârstã, care se situeazã tot în acest interval de timp.

Evoluþia sa cãtre 17 18 SE, în perioada imediat urmãtoare, a fost stopatã de prezenþa sistemului fractural E V. Mobilitatea acestui sistem fractural în cursul pleistocenului este atestatã de prezenþa reþelei hidrografice paralele, rectilinii, cu aceeaºi orientare NE SV, din cele douã flancuri ale Harghitei de Sud ºi de prezenþa pe aceste aliniamente tőkehélix rotund manifestãrilor postvulcanice.

Kanitzia 14

Concluzii Evenimentele vulcanice derulate în aria cercetatã, motivate de succesiunea miºcãrilor geodinamice desfãºurate în perioada pliocen pleistocenã, reflectã cu o destulã acurateþe fazele de evoluþie tectonicã, din spaþiul Baraolt Harghita de Sud Ciuc.

A páromnak condyloma van de faþã s-a realizat pe baza imaginii relativ clare a structurilor vulcanice ºi a succesiunii evenimentelor vulcanice, iar elementul de bazã, imaginea tectonicã, este cunoscutã în detaliu.

Pe baza studiului se tőkehélix rotund mobilitatea în intervale sincrone de timp a sistemelor compartimentelor de-a lungul de fracturi perpendiculare, respectiv sistemul N S cu cel E V ºi a dislocaþiilor NV SE cu cele de orientare NE Tőkehélix rotund. Perioadele de formare a structurilor vulcanice ºi a grupurilor de aparate vulcanice sugereazã o mobilitate sincronã pe sistemele perpendiculare de fracturi, alternând în timp perioadele de mobilitate pe cupluri de aliniamente tectonice.

Aria Baraolt Harghita de Sud Ciuc, pe baza activitãþii vulcanice se prezintã deosebit de activã în toatã perioada pliocen pleistocenã. Mobilitatea compartimentelor în lungul diferitelor sisteme de fracturi persistã pânã în pleistocenul superior, acestea prezentând ºi la ora actualã aliniamentele cu etanºeitatea minimã, oferind cãi de acces pentru evenimentele postvulcanice.

Διαβάστε επίσης